Algemene voorwaarden

  1. Definities

In de Algemene Verkoopsvoorwaarden wordt verstaan onder:

a) opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft of de bestelling plaatst;

b) opdrachtnemer: Uw Loodgieter

  1. Toepasselijkheid

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt elke overeenkomst beheerst door de hiernavolgende algemene voorwaarden waarvan de opdrachtgever verklaart kennis te hebben genomen en deze te aanvaarden.

  1. Totstandkoming overeenkomst. Wijzigingen in bestelling. Aanbiedingen. Medewerking door de opdrachtgever.

Alle aanbiedingen van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld. Alle bestellingen worden na aanvaarding door de opdrachtnemer (schriftelijk) bevestigd. Hierdoor en op dat moment ontstaat de overeenkomst.

De opdrachtnemer  kan wijzigingen in een bestelling weigeren of deze enkel  aanvaarden mits wijziging van de voorwaarden (bijvoorbeeld een verlenging van de leveringstermijn).

Afbeeldingen en beschrijvingen in prospectussen, prijslijsten en catalogi zijn indicatief en niet bepalend voor de uitvoering van de producten. Voor speciale uitvoering van een artikel dient een afzonderlijke offerte aan de opdrachtnemer te worden gevraagd.

De opdrachtgever is gehouden de afmetingen op te geven. Indien hij beroep wenst te doen op de opdrachtnemer voor de opname van de afmetingen, dan zal deze tussenkomst enkel als tegemoetkoming mogen uitgelegd worden. De eventuele opmerkingen door de opdrachtnemer zijn slechts als richtinggevend en kunnen nooit aanleiding geven tot aansprakelijkheid en/of ontbinding van de overeenkomst indien mocht blijken dat de juiste hoeveelheden, in min of in meer, niet overeenstemmen met de door de opdrachtnemer opgegeven schattingen. De opdrachtnemer zal evenmin gehouden kunnen zijn tot terugname.

  1. Betaling. Prijsschommelingen. Eigendomsvoorbehoud. Hoofdelijkheid. Compensatie

De facturen zijn contant betaalbaar op het adres van de opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Bij niet betaling van de factuur binnen de 30 dagen na factuurdatum of op de aangeduide vervaldag, brengen alle verschuldigde sommen van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling, een intrest op van 12% per jaar en worden de factuurbedragen van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling verhoogd met 10%

De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor contante betaling of (gehele of gedeeltelijke) vooruitbetaling te vragen alsook om de uitvoering van eender welke bestelling op te schorten of uit te stellen zolang de opdrachtgever aan dit verzoek niet heeft voldaan, c.q. vervallen openstaande factuurbedragen verschuldigd blijft. In dat laatste geval is de opdrachtnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling gerechtigd de verdere uitvoering van diens verbintenissen op te schorten.

De aangeduide prijs is deze geldend op de datum van het aanvaarden van de bestelling. Iedere prijsverhoging na de aanvaarding van de bestelling doch vóór levering en onafhankelijk van de wil van de opdrachtnemer, kan steeds worden doorgerekend.

In afwijking van artikel 1583 B.W. blijven de door de opdrachtnemer geleverde goederen eigendom van de opdrachtnemer tot de volledige betaling ervan. De opdrachtgever verbindt zich ertoe de geleverde goederen bepaalbaar en individualiseerbaar te houden, niet te bewerken of te verwerken, zolang hij niet alle verschuldigde bedragen heeft voldaan.

De opdrachtgever stemt ermee in dat in geval van wanbetaling, faillissement of kennelijk onvermogen van de opdrachtgever, de opdrachtnemer op grond van dit beding het recht heeft de geleverde goederen terug te vorderen, op welke plaats ze zich ook bevinden.

In geval van insolventie van de opdrachtgever worden de wederzijdse schulden en schuldvorderingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gecompenseerd. De vordering op het faillissement zal  het resultaat zijn van deze schuldvergelijking en/of –verrekening.

  1. Levering

De opgegeven levering- of uitvoeringstermijnen zijn enkel bij benadering en bij wijze van inlichting vastgesteld en derhalve geenszins als een uiterste termijn te beschouwen. Eventuele overschrijdingen daarvan kunnen dan ook nooit aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst ten laste van de opdrachtnemer, noch tot het vorderen van een schadevergoeding wegens laattijdige levering of wegens enige andere schade die de opdrachtgever zou hebben geleden.

De levering geschiedt steeds op risico van de opdrachtgever en, behoudens schriftelijke andersluidende overeenkomst, op een plaats op het gelijkvloers en voor zover deze plaats goed en gemakkelijk bereikbaar is.

Wanneer de levering op verzoek van de opdrachtgever geschiedt op moeilijk bereikbare plaatsen of op private eigendommen of op openbare plaatsen zal de opdrachtnemer nooit aansprakelijk kunnen gesteld worden voor eventuele beschadigingen van voetpaden, tuinen en tuinmuren, rioleringen, septische putten, … De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken van derden.

De opdrachtgever is verplicht de levering en de uitvoering binnen de opgegeven leveringstermijn te aanvaarden.

Wenst de opdrachtgever dit uit te stellen, dan zal de opdrachtnemer een bijkomend voorschot of betaling van de integrale prijs vragen. In elk geval zal aan de opdrachtgever een vergoeding voor opslagkosten worden aangerekend, gelijk aan 10 % van de factuurwaarde van de koopwaar voor iedere maand of gedeelte daarvan dat de koopwaar bij de opdrachtnemer opgeslagen blijft.

Weigert de opdrachtgever de levering of de uitvoering van de werken na daartoe tweemaal door de opdrachtnemer uitdrukkelijk te zijn aangemaand, dan zal de opdrachtgever de opdrachtnemer niet meer tot levering of uitvoering kunnen verplichten.

De opdrachtgever treft vooraf alle voorzieningen wat betreft veiligheid en bereikbaarheid.

Meerwerken, d.w.z. werken uitgevoerd bovenop de voorafgaandelijk vastgestelde opdracht, worden steeds uitgevoerd aan uurprijs en tariefprijs van gebruikte goederen. De klant heeft zich voorafgaandelijk geïnformeerd naar de op dat moment gangbare tarieven en verklaart zich met deze akkoord tenzij uitdrukkelijk hiervan wordt afgeweken.

Geleverde goederen worden niet teruggenomen.

  1. Gebreken

De opdrachtnemer moet niet instaan voor de gebreken die zichtbaar zijn en de opdrachtgever zelf heeft kunnen waarnemen.

De opdrachtnemer is enkel gehouden tot vrijwaring voor de verborgen gebreken die de zaak ongeschikt maken tot het gebruik waartoe men ze bestemt, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de opdrachtgever, indien hij de gebreken gekend had, de zaak niet of slechts voor een mindere prijs zou hebben gekocht. Om geldig te zijn dienen klachten met betrekking tot verborgen gebreken binnen de 14 dagen na de ontdekking ervan, mits de klant aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, schriftelijk ter kennis van de opdrachtnemer te worden gebracht.

Is de opdrachtgever een consument in de zin van artikel 1649bis, §2, 1° B.W., dan is de opdrachtnemer jegens de opdrachtgever overeenkomstig de artikelen 1649quater en 1649quinquies B.W. aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf de levering of binnen een termijn van één jaar te rekenen vanaf de levering wanneer het gaat over tweedehandsgoederen.

De opdrachtgever moet de opdrachtnemer binnen de twee maanden na de ontdekking van het gebrek aan overeenstemming schriftelijk op de hoogte brengen van dit gebrek.

  1. Aansprakelijkheid

De opdrachtnemer zal zich inspannen om de bestelling of de opdracht met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren. Ten aanzien van de opdrachtnemer is er sprake van een inspanningsverbintenis.

De opdrachtnemer is slechts aansprakelijk in geval van grove of opzettelijke fout. Alle gevallen van overmacht die de uitvoering van de overeenkomst zouden verhinderen, ontslaan de opdrachtnemer van iedere verantwoordelijkheid inzake (tijdige) levering. In geen geval is de opdrachtnemer schadevergoeding verschuldigd.

Voor zover de opdrachtnemer bij zijn activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, kan hij op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortvloeiend uit hun fout, daarin begrepen de grove fout en opzettelijke fout.

De opdrachtnemer is niet gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, zoals, doch niet beperkt tot, schade veroorzaakt door de geleverde goederen en/of de installatie ervan, verlies van gegevens, winstderving, personeelskosten, verlies van een kans, klachten van derden en advocatenkosten.

De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan derden en is niet gehouden tot enige vrijwaring van de opdrachtgever tegen eventuele aanspraken van derden. De opdrachtgever daarentegen vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken van derden.

  1. Annulering. Verbreking.

 Bij annulering van de bestelling of verbreking van de overeenkomst door de opdrachtgever, is deze laatste een schadevergoeding verschuldigd van minimum 30% van de overeengekomen verkoopprijs. Het staat de opdrachtnemer evenwel vrij een hogere schade te bewijzen of te kiezen voor de gedwongen uitvoering van de overeenkomst. Is de opdrachtgever een consument in de zin van artikel 1, 7 W.H.P.C., dan zal hij bij annulering van de bestelling of verbreking van de overeenkomst door de opdrachtnemer, recht hebben op een gelijkwaardige vergoeding.

  1. Toepasselijk recht en forumkeuze

Iedere bestelling en iedere overeenkomst is uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van betwisting en geschillen zijn alleen de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de opdrachtnemer bevoegd. Is de opdrachtgever een consument in de zin van artikel 1,7 W.H.P.C., dan zal de opdrachtnemer haar vordering inleiden voor de rechter die is aangewezen in artikel 624,1°, 2° en 4° van het Gerechtelijk Wetboek.